ВСП "Кібернетичний фаховий коледж" ЕТІ імені Роберта Ельворті

м. Кропивницькийвул. Євгена Чикаленка, 3

Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки здобувачів освіти ВСП «Кібернетичний фаховий коледж» ЕТІ імені Роберта Ельворті

1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти відокремленого структурного підрозділу «Кібернетичний фаховий коледж» Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті (далі – Коледж) розроблені на основі норм Конституції, Законів України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Кодексу етики та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу. 1.2. Правила поведінки здобувачів освіти відокремленого структурного підрозділу «Кібернетичний фаховий коледж» Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті (далі – Правила) є обов’язковими для виконання здобувачами освіти Коледжу (далі – Студенти) мають на меті забезпечення громадського порядку, заборону дій, що можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю здобувачів.

2. Обов’язки та права Студентів

2.1. Студенти зобов'язані:
 відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальним планом;
 систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями та практичними навиками за обраною спеціальністю;
 при відсутності на заняттях з поважних причин не пізніше наступного дня повідомити про це за телефоном директора Коледжу;
 представляти директору Коледжу документи про причину пропуску занять не пізніше, ніж на наступний день після явки в Коледж. У разі хвороби Студенти представляють медичну довідку зі студентської поліклініки встановленої форми;
 на заняттях бути уважними, не відволікатися та не відволікати інших Студентів;
 дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей під час навчально-виховного процесу;
 знати і виконувати вимоги інструкцій з безпеки життєдіяльності в Коледжі;
 бережливо і акуратно відноситися до майна Коледжу; при завданні матеріальних збитків Коледжу компенсувати їх відповідно обліковим матеріально-інвентаризаційним даним;
 дбайливо ставитися до використання та збереження особистих студентських документів (студентського квитка, залікової книжки, перепуски);
 студентські документи є власністю Коледжу і незаконне їх використання переслідується законом. За втрату студентських документів директор Коледжу має право накласти на Студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження). У випадку втрати (викрадення) квитка необхідно звертатися в деканат;
 дотримуватися та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку (для Студентів, які мешкають в гуртожитках або їх відвідують);
 підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, громадських місцях та на території Коледжу;
 мати акуратний та охайний вигляд, додержуватися особистої гігієни та побутової санітарії;
 дотримуватися вимог пропускного режиму, при вході до корпусу пред'являти студентській квіток працівникам охорони (сторожам), інформувати їх про виявлення залишених речей і сторонніх предметів на території Коледжу;
 дотримуватися норм етики і моралі, поводитися з честю, не допускати грубощів, образ, не провокувати словами, діями та агресивною поведінкою інших Студентів та працівників щодо розв’язання конфліктних ситуацій.
 обов’язково дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми Коледжу.
2.2. Студенти мають право:
 приймати участь у студентському самоврядуванні;
 на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту в Коледжі;
 користуватися навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою Коледжу;
 брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікацій;
 надавати пропозиції адміністрації Коледжу щодо удосконалення навчально-виховного процесу та організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 безкоштовно користуватися бібліотечним фондом;
 на забезпечення гуртожитком згідно з встановленим порядком у Коледжі;
 на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті Коледжу;
 на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 добровільно, за власним бажанням, брати участь у громадських роботах по благоустрою та забезпеченню життєдіяльності Коледжу.

3. Навчальний розпорядок

3.1. Навчальні заняття в Коледжі проводяться за розкладом згідно з навчальними планами, які затверджуються в установленому порядку.

3.2. Навчальний розклад складається на семестр та доводиться до відома Студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.
3.3. У навчальному році для Студентів установлюються канікули, тривалість яких передбачена навчальними планами.
3.4. Тривалість навчального заняття (пари) не повинна перевищувати 90 хвилин. Між навчальними заняттями установлюється перерва.
3.5. Час початку і закінчення навчальних занять (пари) та перерв встановлюється наказами директора Коледжу. Про початок і закінчення навчального заняття Студенти та викладачі сповіщаються дзвоником.
3.6. Для проведення навчальних занять кожен курс поділяється на групи. Склад студентських груп формується директором Коледжу.
3.7. У кожній навчальній групі Студентами обирається староста групи. У кожній навчальній групі старостою ведеться журнал установленої форми, який обов'язково подається викладачу, що проводить навчальне заняття.

4. Порядок у приміщеннях Коледжу

4.1. Адміністрація Коледжу забезпечує охорону будівель та майна, належний їх санітарно-технічний та протипожежний стан, а також дотримання необхідного порядку. Відповідальність за забезпечення чистоти, укомплектованість справними меблями, підтримання нормативних показників температурного режиму, освітлення тощо у приміщенні Коледжу несе директор Коледжу. У навчальних, наукових, службових та побутових приміщеннях, а також у студентських гуртожитках повинен підтримуватися належний порядок. 
4.2. В Коледжі категорично забороняється:
 систематично пропускати заняття без поважних причин;
 запізнюватися на заняття, порушувати тишу і використовувати мобільні телефони під час проведення навчальних занять;
 приносити, розповсюджувати, вживати алкогольні, токсичні та наркотичні речовини; а також приходити в Коледж і перебувати під дією цих речовин;
 куріння в корпусах та на території Коледжу; куріння допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних місцях;
 застосовувати піротехнічні засоби;
 грати в карти та інші азартні ігри;
 вживати нецензурну лексику та непристойні жести; вчиняти аморальні дії;
 розповсюджувати, рекламувати, пропагувати інформацію (продукцію) асоціального змісту;
 навмисно псувати та/або розкрадати майно Коледжу;
 здійснювати несанкціонований вхід (злом) в електронну інформаційну мережу;
 здійснювати підробку документів, що видаються Коледжем:
залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо; передавати їх іншим особам;
 ігнорувати та протистояти вказівкам чергових (відділу охорони, гуртожитку) та представникам органів студентського самоврядування, які діяли на законних підставах.
4.3. За грубі порушення цих Правил, Положення про Коледж, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та інших нормативно-правових актів, працівники та Студенти притягуються до дисциплінарної відповідальності.

5. Заохочення за успіхи у навчанні

5.1. За успішність у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті Коледжу, за узгодженням з органом студентського самоврядування, до Студентів можуть застосовуватися застосовуються такі заохочення:
 оголошення подяки;
 нагородження грамотою.
 грошове преміювання;
 нагородження Грамотою.
5.2. Заохочення оголошується наказом директора Коледжу та доводиться до відома працівників і Студентів.
5.3. За видатні успіхи у навчанні Студентам надаються гранти .
6. Відповідальність за порушення навчальної дисципліни
6.1. За порушення цих Правил та навчальної дисципліни до Студентів
застосовуються такі заходи дисциплінарного впливу:
 догана;
 відрахування з Коледжу.
6.2. Стягнення оголошуються наказом директора Коледжу, за узгодженням з органом студентського самоврядування, та доводиться до відома Студента. При відрахуванні неповнолітніх Студентів отримується згода комісії у справах неповнолітніх.
6.3. При застосуванні стягнення враховується тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня робота та поведінка працівника.
6.4. На протязі терміну дії догани не застосовуються заохочення, що зазначені у цих Правилах. За клопотанням органом студентського самоврядування директор Коледжу може зменшити термін дії догани.