ВСП "Кібернетичний фаховий коледж" ЕТІ імені Роберта Ельворті

м. Кропивницькийвул. Євгена Чикаленка, 3

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший баклавр з фінансів, баківської справи та страхування


1. Профіль освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
1.1. Загальна характеристика

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Відокремлений структурний підрозділ «Кібернетичний фаховий коледж» Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Форми здобуття освіти

Інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна)

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Професійна кваліфікація

Не присвоюється

Кваліфікація і дипломі

Освітньо-професійний ступінь – Фаховий молодший бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Опис предметної області

Об’єкт вивчення та/або діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології фінансової науки і практики на теоретичному і емпіричному рівнях.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти.

Академічні права випускників

Здобуття освіти за:

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти;

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти

Працевлаштування випускників

Перелік посад, які можуть обіймати випускники відповідають Національниму класифікатору України «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009: 2010; 003:2010 та ін.

Академічна мобільність

Здобувачі освіти мають право на переведення та поновлення в інші заклади фахової перевищої освіти

Наявність акредитації

Рішення АК від 03.06.2020 року протокол № 138 та наказу Державної служби якості освіти України від 19.01.2022 року №01-10/7. Термін дії сертифіката до 01.07.2025 року

Мова викладання

Українська

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми

https://cybercollege.kr.ua/ 


1.2. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти

Обсяг кредитів ЄКТС,термін навчання

120 кредитів ЄКТС

Обсяг освітньо-прфесійної програми

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) становить 120 кредитів ЄКТС.

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої освіти зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня програма профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра.

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої освіти.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

Передумови

Базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіти, фахова передвища освіта або вища освіта.


1.3. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської̈ справи та страхування або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів фінансової науки, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетентності

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з вимогами законодавства.

СК 3. Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і світової фінансових систем та їх структури.

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових відносин.

СК 5. Здатність застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку.

СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність.

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 9. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації між фахівцями і користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи  та страхування.

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, банківської справи та страхування


1.4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

РН 01. Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності громадянського  суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

РН 02. Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових паперів і комунікації у професійній діяльності.

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами.

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних рішень.

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв’язання професійних завдань.

РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел у процесі професійної діяльності.

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

РН 10. Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

РН 12. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 13. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи  та страхування для досягнення спільної мети.

РН 14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань


1.5. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту.

Вимоги до кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання результатів навчання, визначених цим стандартом та відповідною освітньо-професійною програмою


1.6
. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти

В Коледжі функціонує система забезпечення якоті освітньої діяльності та якості фахової перевищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;
2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;
3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;
4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);
5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;
6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;
7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;
8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;
9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;
10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;
11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;
13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;
14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.
Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.


1.7. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти для початкового рівня (короткого циклу)

Матеріально-технічне

забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти для початкового рівня (короткого циклу)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Наявність фахових періодичних видань, офіційного веб-сайту закладу освіти; освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, програм з усіх видів практичної підготовки,  методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів, конспекту лекцій, планів семінарських та практичних занять, завдань для лабораторних робіт, питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь, комплексних контрольних робіт, навчальних матеріалів тощо


1.8. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним класифікатором України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009:2010; ДК 003:2010

ДК 009:2010

Секція К Фінансова та страхова діяльність

64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.1 Грошове посередництво

64.19 Інші види грошового посередництва

64.2 Діяльність холдингових компаній

64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.9 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.91 Фінансовий лізинг

64.92 Інші види кредитування

64.99 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

65. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

65.1 Страхування

65.11 Страхування життя

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

65.2 Перестрахування

65.3 Недержавне пенсійне забезпечення

66 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг і страхування

66.11 Управління фінансовими ринками

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування і пенсійного забезпечення.

66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди

66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів

66.3 Управління фондами

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій».

ДК 00362010:

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412 Агент страховий

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей

3419 Інспектор кредитний

3419 Інспектор обмінного пункту

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3439 Інспектор-ревізор

3439 Ревізор

3439 Інспектор з інвентаризації

3442 Інспектори податкової служби

3442 Інспектор з контролю за цінами

3442 Ревізор-інспектор податковий

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

Подальше навчання

Можливість продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні


1.9. Перелік нормативних документів

1.Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 
2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019. № 2745-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text 
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» від 03.10.2018 № 710-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text  
6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти» від 13.07.2020 № 918. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d9657591717806.pdf  
7. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24.05.2019 №729. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf 
8. Наказ МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti 


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код НД

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

Семестр

Форма підсумкового контролю

ПЕРШИЙ РІК

І ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗП1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

1

Залік

ЗП2

Вища математика (вища математика, теорія ймовірності і мат. статистика)

7,5

1,2

Екзамен/екзамен

ЗП3

Інформатика

8

1,2

Залік/Екзамен

ЗП4

Іноземна мова

8

1,2

Залік/ Залік

ЗП5

Правознавство

4

1

Екзамен

1.2. Цикл професійної підготовки

ПП1

Політекономіка

4

1

Екзамен

ПП2

Макроекономіка

4

2

Екзамен

ПП4

Економіка підприємства

3

2

Екзамен

ПП5

Фінанси

4

2

Екзамен

ПП12

Статистика

3

1

Екзамен

ПП13

Безпека життєдіяльності

3

1

Екзамен

ПП14

Ознайомча практика

1,5

1

Залік

ІІ ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

2.1. Вибіркові компоненти Soft skills

ВК1

Дисципліна 1 (Майстерність ділового спілкування/Етика і естетика/Історія економіки та економічної думки)

3

2

Залік

2.2. Вибіркові компоненти професійної діяльності

ВПП1

Дисципліна 1 (Основи підприємництва/ Зв’язки з громадськістю/Тайм-менеджмент)

4

2

Залік

Разом за 1 рік

60

 

 

ДРУГИЙ РІК

І ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗП4

Іноземна мова

8

3,4

Залік/Екзамен

1.2. Цикл професійної підготовки

ПП3

Бухгалтерський облік

4

4

Екзамен

ПП6

Банківські операції

3

4

Екзамен

ПП7

Страхові послуги

3

3

Екзамен

ПП8

Бюджетна система

4

3

Екзамен

ПП9

Фінанси підприємства

4

4

Екзамен

ПП10

Фінанси підприємства (курсова робота)

2

4

Залік

ПП11

Податкова система

4

3

Екзамен

ПП15

Виробнича практика

3

2

Залік

ПП16

Атестація

2

4

Екзамен

ІІ ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

2.1. Вибіркові компоненти Soft skills

ВК2

Дисципліна 2 (Соціологія/ Психологія /Політологія/ Філософія)

3

3

Залік

2.2. Вибіркові компоненти професійної діяльності

ВПП2

Дисципліна 2 (Планування та організація діяльності підприємства/Бізнес-планування/Міжнародна економіка)

4

3

Залік

ВПП3

Дисципліна 3 (Лідерство/ Маркетинг/ Менеджмент)

4

3

Залік

ВПП4

Дисципліна 4 (Економіка праці та СТВ/Міжнародні фінанси/Міжнародні організації)

4

3

Залік

ВПП5

Дисципліна 5 (Гроші і кредит/Основи іноваційної діяльності/Фінанси галузей)

4

4

Залік

ВПП6

Дисципліна 6 (Казначейська справа/ Ціноутворення/Біржлва діяльність)

4

4

Залік

Разом за 2 рік

60

 

 

РАЗОМ ЗА 2 РОКИ

120